Ποιους αφορά:

Σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την διαχείριση έργων, ή τον συντονισμό ομάδων οι οποίες διαχειρίζονται έργα.

Στόχοι:

Ο συμμετέχων θα μπορεί :

 • Να παρουσιάσει τις ομάδες και τις γνωστικές περιοχές διεργασιών που μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός και ένας διοικητής έργου, για να πετύχει τους στόχους του.
 • Να παρουσιάσει τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις διεργασίες.
 • Να αποδείξει τις ικανότητές στον σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων που απαιτούνται για την απόκτηση της πιστοποίησης Project Management Professional (PMP® Certificationκαι εναλλακτικά με τη βοήθεια σχετικών οδηγιών του εισηγητή των πιστοποιήσεων:
  • Prince2
  • ΑCTA

Θέματα που θα καλυφθούν:

 • Συνολική ενσωμάτωση και διαχείριση του έργου
 • Χρονικός προγραμματισμός εργασιών, εξαρτήσεις, διάθεση πόρων, προϋπολογιστική καταγραφή εξόδων.
 • Λεπτομερής βελτίωση του αρχικού πλάνου, δοκιμή εναλλακτικών σεναρίων και αποτύπωση του τελικού σχεδίου βάσης αναφοράς (baseline).
 • Παρακολούθηση της προόδου και διαχείριση του έργου.
 • Έλεγχος αποκλίσεων από την βάση αναφοράς, λήψη αποφάσεων για διορθωτικές κινήσεις.
 • Διαχείριση της ποιότητας του έργου
 • Διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ εμπλεκομένων στο έργο.
 • Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων του έργου.
 • Μέθοδος της Κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method)
 • Μέθοδος της δεδουλευμένης αξίας (Earned Value Method)
 • Διαχείριση πολλαπλών έργων.
 • Κοινή χρήση πόρων
 • Διαχείριση των κινδύνων ενός έργου

 

Note: “PMI”, “PMP”, and “PMBOK Guide” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.